မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို KnLCC (Kayah national Literacy and Culture Committee.) က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် knlcc@gmail.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက KnLCC (Kayah national Literacy and Culture Committee.) မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

The banner picture was taken by Khu Mee Reh (NRC)- Used by permission. Also credits to all unknown pictures owner.
You can also send e-mail to knlcc@kayahliphu.com