ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ

Downloads: 
  • File icon ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢꤊꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤗꤢ꤭ ꤁
    Download View26.42 MB
  • File icon ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤑꤛꤢ ꤃
    Download View27.62 MB
  • File icon ꤘꤢ꤭ꤞꤢꤧ꤬ꤘꤣ꤮ ꤢ꤬ꤜꤟꤤ꤬ꤗꤛꤢ꤭
    Download View3.31 MB
ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤟꤢꤩꤙꤢꤧ꤬ ꤚꤟꤢꤩ ꤘꤣꤑꤢꤩ꤭ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤐꤟꤢꤦꤢꤩ꤬ꤔꤢ ꤞꤤ꤭ ꤊꤟꤢꤦ ꤟꤣ ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤛꤢꤩ꤭ꤒꤣ꤬ꤟꤢ꤬ꤩ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ ꤔꤟꤤ꤮ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤘꤣ ꤞꤤ꤭ ꤕꤟꤢ꤯꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤛꤢꤩ꤭ꤒꤢ꤬ꤟꤢ꤬ꤩ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ ꤟꤢꤩꤥ꤬ ꤕꤟꤢꤩ ꤕꤟꤢꤧ꤬ ꤔꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ꤭ ꤗꤟꤌꤣꤖꤢꤧ꤭ꤍꤟꤥ ꤢ꤬ ꤚꤢꤩ꤬ꤢ꤬ꤛꤢ꤭, ꤝꤛꤢꤩ꤭ꤚꤛꤢꤪ꤭ꤡꤟꤛꤢꤜꤤ꤬, ꤍꤟꤥꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢꤧꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤤ꤬ꤞꤛꤥꤤ꤬ꤞꤛꤢ꤬, ꤍꤟꤥꤘꤣ ꤢ꤬ꤨꤡꤢ꤭ꤧ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤚꤤ꤬ꤢ꤬ꤊꤛꤢ꤭.


ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤕꤝꤟꤥ꤭꤮ꤒꤣ꤬ꤒꤟꤥ ꤗꤢ꤬ ꤢ꤭ꤨ ꤓꤢꤦꤗꤛꤢꤡꤛꤢꤩ꤬ꤗꤛꤢ ꤓꤛꤣ꤭ꤟꤢꤪ ꤜꤢ꤭ꤨ ꤟꤢ,ꤪ ꤓꤛꤣ꤭ꤒꤥ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤒꤣ꤬ꤒꤟꤥ ꤔꤢ ꤒꤣ꤬ꤒꤟꤥ, ꤒꤣ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤔꤢ ꤒꤣ꤬ꤊꤜꤥ꤭ ꤔꤛꤣ꤬ ꤚꤢ꤭ꤜꤟꤌꤣ꤭ ꤓꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤤ ꤕꤟꤢꤩꤕꤟꤥ ꤔꤢ ꤊꤢꤨ꤭ꤜꤢ꤭ꤍꤟꤥ꤯ ꤗꤟꤢꤩ꤭ꤡꤣ꤬꤬ꤢꤢꤩ꤭ꤚꤢꤪ ꤢ꤬ ꤊꤟꤢꤦ ꤖꤛꤢꤩꤡꤝꤟꤥꤗꤟꤢꤩ꤬ꤊꤥ꤭ ꤔꤟꤤꤕꤟꤢꤩ ꤞꤛꤥꤜꤤ꤬ꤟꤥ꤭ꤖꤢꤨ ꤒꤢ꤬ꤟꤢ꤬ꤩ ꤊꤟꤢꤦ ꤤ꤬ꤞꤛꤥꤟꤣꤔꤟꤤ ꤊꤢꤨ꤭ꤜꤢ꤭ꤍꤟꤥ,

 


ꤓꤛꤣ꤭ꤒꤥ꤬ ꤤ꤬ꤞꤛꤥꤕꤟꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤞꤢ꤭ꤩ ꤡꤟꤛꤢꤔꤟꤤ ꤕꤟꤥ ꤊꤢꤨ꤭ꤜꤢ꤭ ꤍꤟꤥꤕꤟꤢ꤭, ꤞꤛꤢꤖꤢꤨ ꤞꤛꤥꤜꤤ꤬ꤟꤥ꤭ꤖꤢꤨ ꤒꤢ꤬ꤟꤢ꤬ꤩ ꤊꤟꤢꤦ ꤕꤟꤢꤨ꤭ꤞꤢꤧꤑꤢ꤭ꤩ ꤒꤟꤢ꤭ꤒꤟꤢꤩ꤬ ꤤ꤬ꤙꤢꤩ꤭ ꤖꤢꤧꤡꤟꤛꤢ ꤔꤟꤤꤘꤢ꤬ꤦ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤒꤢ꤬ꤟꤢ꤬ꤩ ꤢ꤬ꤍꤟꤥꤜꤢ꤬ꤏꤢ ꤛꤢꤩ꤭ꤔꤛꤣ꤬ꤚꤢꤪ, ꤞꤢꤚꤢ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤊꤤ꤬ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤔꤟꤤ ꤕꤟꤢꤩ ꤢꤧ꤬ꤞꤤ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ꤓꤢꤧꤡꤛꤢ꤬ꤩ ꤘꤣ ꤢꤨ꤭ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤥ꤬ꤔꤟꤢꤩ꤬ ꤕꤟꤢꤩꤓꤛꤣ꤭ꤟꤢꤪ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤏꤢꤨ꤬ꤘꤛꤢ꤭ ꤙꤤ ꤜꤤ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤢ꤬ꤊꤢ꤭ꤨ ꤛꤢꤩ꤭ꤔꤛꤣ꤬ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤩꤔꤛꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ ꤚꤛꤢ ꤔꤛꤢ꤬ꤡꤢꤪ. 

 

 

 

 ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ ꤕꤟꤥ꤬ꤓꤢꤩ꤬ꤜꤤ꤬ ꤊꤢꤪ꤬ꤗꤢ꤬ꤒꤤ꤬ 

 

 

 

ꤘꤣ꤮ ꤔꤟꤌꤣ꤬ꤋꤢꤧ꤭

primaryPic_Books_StoryInKayahLI.jpg