ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤚꤢꤩ꤬ꤊꤛꤢ꤭

ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ꤖꤢꤨ ꤓꤢꤧꤏꤢ (website) ꤛꤢꤩ꤭ ꤕꤜꤝꤥ꤭ꤕꤢ꤬ꤏꤤ꤭ꤓꤟꤢꤩ꤬ꤢꤢꤧ꤬ꤙꤤ꤮ ꤂꤀꤁꤇ ꤔꤢ꤬ ꤜꤟꤢꤧ꤬ꤓꤢꤩ꤬ -        ꤑꤢꤩ꤭ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭꤯

ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤕꤣꤒꤢ꤬ꤚꤤ꤬ ꤓꤢꤧꤏꤢ (website) ꤛꤢꤩ꤭ꤗꤢ꤬ ꤋꤢꤨ꤭ꤕꤚꤛꤢꤚꤢꤧ꤬꤯

ꤕꤚꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡꤝꤥꤗꤢ꤬  ꤗꤢꤪ꤬ꤖꤢꤪꤘꤢꤩ꤭ꤡꤢꤩ꤬꤯

ꤓꤢꤧꤏꤢ (website) ꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤕꤜꤢꤪꤢ꤬ꤗꤢꤨ꤬ꤘꤣ꤮ ꤢ꤬ꤞꤢꤧꤟꤢꤩꤏꤥ꤬ꤜꤟꤌꤣ꤭ꤢ꤬ꤗꤝꤤ꤬ꤒꤥ꤬ꤒꤣ꤬ꤗꤢꤨ꤬ ꤗꤢꤩ꤬ꤡꤝꤥ ꤕꤟꤢꤧ꤬꤯